AKCE KVĚTEN - ve všední dny je doprava osob v ceně dopravy vybavení

logotype-st03-color

Náhled nájemní smlouvy

NÁJEMNÍ SMLOUVA

uzavřená dne:………………….…………………………….těmito stranami:

PRONAJÍMATEL: Stanislava Dědová, U Cukrovaru 2A, Břeclav, IČO: 878 73 524, 

tel: 775 673 586, 608 238 548 

NÁJEMCE:

jméno a příjmení ……………………………………………………………………………………………………………………………

adresa ………………………………………………………………………………………………………………………………….……..….

telefon ……………………………………………………………….Číslo OP:………………………………………………….……….

I. Na základě této smlouvy přenechává pronajímatel nájemci do užívání tyto věci:

PŘEDMĚTNÁJMU1DEN 2DNY 3DNY4DNY5DNÍ6DNÍ7DNÍKSNÁJEMNÉ
Pálava50080011501500185022002550
Scout 60095013501750215025502950
Baraka55085012001550190022502600
SeaWave55085012001550190022502600
Thaya55085012001550190022502600
Rush 260095013501750215025502950
Safari350500700900110013001500
Swing350500700900110013001500
SUP40070010001300150015001500
Revo 800125018002350290034504000
Colorado 750125018002350290034504000
Ontario950165024003150390046505400
Pádlo          Vesta            Vak            Pumpa          Houbička          Mapa              
DOPRAVA      
PŮJČOVNÉ CELKEM 
UHRAZENÁ KAUCE

II. Nájemce vrátí předměty nájmu dne:……………..…… – půjčovné je sjednané na……..…….…dní. 

………………………………………………… ……………………………………………………..

pronajímatel – Půjčovna Dyje nájemce

Nájemce stvrzuje svým podpisem, že mu kauce byla vrácena ……………………………………..

Podpisem této smlouvy potvrzuje nájemce, že předměty nájmu uvedené v článku I. převzal ve stavu, který odpovídá způsobu jeho používání.

III. Nájemce se zavazuje za užívání předmětů nájmu uhradit pronajímateli nájemné dle ceníku v článku I. Smluvní strany se dohodly, že při převzetí předmětů nájmu uhradí nájemce kauci, kterou se pronajímatel zavazuje v případě, že budou dodrženy všechny podmínky nájemní smlouvy, vrátit při vrácení předmětů nájmu v plné výši.

IV. Nájemce je povinen chránit předměty nájmu před ztrátou, poškozením, zničením, odcizením a případné škody se zavazuje uhradit. Pokud nejsou nafukovací lodě na vodě, nesmí být vystaveny přímému slunečnímu záření. V případě ponechání lodě na slunci, je potřeba vzduch z komor částečně vyfouknout.

V. Nájemce je povinen užívat předměty nájmu způsobem stanoveným ve smlouvě, tedy v souladu s účelem, pro který je předmět nájmu určen – dle údajů výrobce. A předmět nájmu ve stavu způsobilém užívání po dobu platnosti této smlouvy udržovat.

Po skončení nájmu se nájemce zavazuje vrátit pronajatou věc ve stavu odpovídajícím obvyklému způsobu užívání s přihlédnutím k obvyklému běžnému opotřebení za dobu, po kterou byli předměty nájmu užívané. 

Při předčasném vrácení předmětů nájmu nebude vráceno půjčovné, v případě pozdního vrácení nájemce souhlasí s doplacením půjčovného a to ve výši dvojnásobku denní sazby. Dojde-li k nevrácení vypůjčených věcí z jakýchkoliv příčin (ztráta, krádež, totální poškození, atd.) souhlasí nájemce s uhrazením ceny ve výši: raft Ontario – 35000 Kč/ks, kanoe Palava – 23000 Kč/ks; kanoe Baraka – 34000 Kč/ks, Scout – 20000 Kč/ks, raft Colorado 360 – 30000 Kč/ks, člun Revo  – 32000 Kč/ks; kajak SeaWave – 34000 Kč/ks, kajak Thaya – 33000 Kč/ks, kajak Rush 2 – 45000 Kč/ks, kajak Safari – 15000 Kč/ks, kajak Swing 1 – 19000 Kč/ks, paddleboard Tambo 10000 Kč/ks, paddleboard HF, Spinera, poseidon, dětské AM – 5000 Kč/ks, pádlo kajak – 1500 Kč/ks; vesta – 800 Kč/ks; pádlo kanoe – 800 Kč/ks, lodní vak, pumpa – 500 Kč/ks, transportní vak 1600 Kč/ks, ploutvička 300 Kč/ks. Předmět nájmu není pojištěn nájemce nese plné riziko. 

VI. V případě poškození předmětů nájmu se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli škodu, která poškozením vznikla ve výši ceny opravy. Nájemce odpovídá i za škody, které byly způsobeny třetími osobami, jimž umožnil k pronajaté věci přístup.

VII. Od chvíle půjčení odpovídá nájemce za veškeré škody vzniklé zapůjčeným vybavením sobě i dalším osobám, je povinen zabezpečit vybavení před krádeží, v případě krádeže ihned přivolat Policii ČR a předložit pronajímateli protokol o ohlášení krádeže. Pronajímatel nenese odpovědnost za zranění, nehody nebo finanční škody, které nájemce utrpěl použitím předmětů nájmu. Nájemce měl možnost vyžádat si informace potřebné k bezpečnému použití předmětů nájmu a vzdává se veškerých nároků na odškodnění od pronajímatele

Lodě se vrací suché a čisté, v případě opaku bude účtována částka 150 Kč/ks za vyčištění. Lodě se vrací do 18 hod., při vrácení po této hodině účtujeme dalších 50 kč/loď. 

VIII. Nájemní smlouva zaniká zničením předmětu nájmu, pronajímatel má nárok na náhradu škody a sankce v této smlouvě sjednané. Nájemní poměr skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Před uplynutím doby je možné nájemní poměr ukončit dohodou obou stran, bez nároku na vrácení již zaplaceného nájemného.

IX. Tato smlouva je projevem svobodné a pravé vůle obou smluvních stran a jako správná je jimi podepsána.

pro zákazníky půjčovny Dyje poskytujeme slevu při nákupu člunů na www.nafukovacicluny.cz