úterý 11.7. - základy paddleboardingu - Břeclav pod splavem - nutno rezervovat předem - info na FB

logotype-st03-color

Nájemní smlouva

N á j e m n í    s m l o u v a   

uzavřená dne: ……………………………………………………………………………….těmito stranami:

PRONAJÍMATEL: Stanislava Dědová, U Cukrovaru 2A, Břeclav 690 02, IČO: 878 73 524, 

tel: 775 673 586, 608 238 548

NÁJEMCE:

Jméno a příjmení …………………………………………………………………………………………………….

Adresa …………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon …………………………………………………….Číslo OP:…………………………………………………

I. Na základě této smlouvy přenechává pronajímatel nájemci do dočasného užívání tyto předměty: ………..

II. Nájemce vrátí předměty nájmu dne:………………… – půjčovné je sjednané na…….…….…dní. 

…………………………….. ……………………………………..

Půjčovna Dyje Nájemce

Nájemce stvrzuje svým podpisem, že mu kauce byla vrácena ……………………………………………

Podpisem této smlouvy potvrzuje nájemce, že předměty nájmu uvedené v článku I. převzal ve stavu, který odpovídá způsobu jeho používání.

III. Nájemce se zavazuje za užívání předmětu nájmu uhradit pronajímateli celkové nájemné dle ceníku v článku I. Smluvní strany se dohodly, že při převzetí předmětu nájmu uhradí nájemce kauci, kterou se pronajímatel zavazuje v případě, že budou dodrženy všechny podmínky nájemní smlouvy, vrátit při vrácení pronajatého vybavení v plné výši.

IV. Nájemce je povinen chránit předmět nájmu před ztrátou, poškozením, zničením, zcizením a případné škody se zavazuje uhradit. Pokud nejsou nafukovací lodě na vodě, nesmí být vystaveny přímému slunečnímu záření. V případě ponechání lodě na slunci, je potřeba vzduch z komor částečně vyfouknout.

V. Nájemce je povinen užívat předmět nájmu způsobem stanoveným ve smlouvě, tedy v souladu s účelem, pro který je předmět nájmu určen – dle údajů výrobce. A předmět nájmu ve stavu způsobilém užívání po dobu platnosti této smlouvy udržovat.

Po skončení nájmu se nájemce zavazuje vrátit pronajatou věc ve stavu odpovídajícím obvyklému způsobu užívání s přihlédnutím k obvyklému běžnému opotřebení za dobu, po kterou byl předmět nájmu užíván. 

Při předčasném vrácení předmětu nájmu nebude vráceno půjčovné, v případě pozdního vrácení vypůjčených sportovních potřeb nájemce souhlasí s doplacením půjčovného a to ve výši dvojnásobku denní sazby. Dojde-li k nevrácení vypůjčených věcí z jakýchkoliv příčin (ztráta, krádež, totální poškození, atd.) souhlasí nájemce s uhrazením ceny ve výši: raft Ontário -28 000 Kč/ks, kanoe Palava – 20 000 Kč/ks; kanoe Baraka, Scout – 25 000 Kč/ks; pádlo kajak – 1 500 Kč/ks; vesta – 800 Kč/ks; pádlo kanoe – 600 Kč/ks, lodní vak, pumpa – 300 Kč/ks. Předmět nájmu není pojištěn nájemce nese plné riziko. 

VI. V případě poškození předmětu nájmu se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli škodu, která poškozením vznikla ve výši ceny opravy. Nájemce odpovídá i za škody, které byly způsobeny třetími osobami, jimž umožnil k pronajaté věci přístup.

VII. Od chvíle půjčení zodpovídá nájemce za veškeré škody vzniklé zapůjčeným vybavením sobě i dalším osobám, je povinen zabezpečit vybavení před krádeží, v případě krádeže ihned přivolat Policii ČR a předložit pronajímateli protokol o ohlášení krádeže. Pronajímatel nenese zodpovědnost za zranění, nehody nebo finanční škody, které nájemce utrpěl použitím předmětu nájmu. Nájemce měl možnost vyžádat si informace potřebné k bezpečnému použití předmětu nájmu a vzdává se veškerých nároků na odškodnění od pronajímatele

Lodě se vrací suché a čisté, v případě opaku bude účtována částka 100 Kč/ks za vyčištění. Lodě se vrací do 18 hod., při vrácení po této hodině účtujeme dalších 50 kč/loď. 

VIII. Nájemní smlouva zaniká zničením předmětu nájmu, pronajímatel má nárok na náhradu škody a sankce v této smlouvě sjednané. Nájemní poměr končí uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Před uplynutím doby je možné nájemní poměr ukončit dohodou obou stran, bez nároku na vrácení již zaplaceného nájemného.

IX. Tato smlouva je projevem svobodné a pravé vůle obou smluvních stran a jako správná je jimi podepsána.