Půjčovna Dyje

VODÁCKÝ PRŮVODCE PO DYJI (Břeclav - Hohenau)


BŘECLAV - soutok s Moravou (HOHENAU)

Omezení plavby na hraničním úseku řeky Dyje

Trvalá úprava
Na Hraničním úseku řeky Dyje probíhá napojovaní tří odstavených ramen, respektive říčních meandrů odříznutých od řeky Dyje při vodohospodářských úpravách v 70 letech minulého století. Po dokončení této stavby bude nastaven následující stav. Rameno D8 položené nejníže po toku (leží na rakouském území) bude napojeno pouze na jednom konci a to pouze za zvýšených průtoku, na plavbu tedy nemá vliv. Rameno D9 ležící na protilehlém českém břehu bude napojené na obou koncích a bude tedy průtočné. Pro zajištění dostatečných průtoku ramenem je nutné na stávajícím korytě v "průpichu" meandru vybudovat rozdělovací objekt, jehož sjíždění bude nebezpečné, respektive nemožné. Je proto nutné se držet vlevo a splouvat trasou nově napojeného ramene. Nejvýše položené napojované rameno je D18 (jedná se o první rameno pod Břeclaví na Rakouském území). I zde je v průpichu vybudován rozdělovací objekt, proto je nutné se v tomto případě držet vpravo a také ke splouvaní využít nově napojené rameno. Na tyto skutečností budou upozorňovat informační tabule. Jeda bude umístěna na "dřevěném" mostě v lokalitě Pohansko, po jedné u každého napojení ramene.
Dočasná úprava pro rok 2019
V roce 2019 bude ještě probíhat stavební aktivita. Rameno D18 je již plně napojeno a práce jsou zde ukončeny, takže je možné zde plout za dodržení výše uvedených pravidel. Na rameni D9 jsou v současnosti práce přerušeny a je zde možné splouvat se zvýšenou opatrnosti nově napojeným ramenem. Původní propich je v současnosti zcela zahrazen. Cca od poloviny června budou práce obnoveny a přes napojené rameno bude obnoven provizorní přejezd s trubními propustky sloužící pro přejezd stavební techniky. V tomto období nebude proto vůbec možné lokalitou proplouvat. Ukončení prací se očekává na konci srpna tohoto roku. Po ukončení prací budou všechny dočasné hráze odstraněný a lokalitou bude možné proplouvat za dodržení výše uvedených pravidel pro trvalé úpravy.

Základní informace

Délka: 25 km / 5 - 8 hod.
Začátek plavby: Břeclav pod splavem, přístup ze silnice č. 55, parkoviště (mapa)
Konec plavby: silniční most mezi Hohenau a Moravským Svatým Jánem, parkoviště (mapa)
Sjízdnost a náročnost: celoročně sjízdný, mírně tekoucí, bez peřejí a jezů (ZW)
Občerstvení: Pohansko, zásoby pitné vody dolpnit před plavbou
Táboření: žádné oficiální tábořiště, lze využít louky kolem řeky
Zajímavosti: plánované CHKO Soutok - lužní lesy, slepá ramena, opuštěný pohraniční úsek, bunkry - řopíky, trojmezí ČR, SK, A, nejnižší výškový bod Moravy
Plavbu lze spojit s: návštěvou velkomoravského hradiště a zámečku na Pohansku, geocachingem

Fotogalerie plavby z Břeclavi k soutoku s Moravou

fotogalerie Dyje

Kilometráž Břeclav - soutok s Moravou

kilometráž Břeclav - Hohenau

Plavba k soutoku s Moravou

„Je slunečný červencový den. V Břeclavi pod jezem nasedáme v brzkém odpoledni do našeho nového kajaku. Před námi je asi 25 km po vodě k Rakouskému Hohenau. Podjíždíme několik mostů a zanedlouho se dostáváme z města.Je ticho, slyšíme jen řeku, jak se převaluje v korytě a tvoří mohutný, ale klidný proud. Další masy vody přitékají z odlehčovacího ramena. Odtud se asi po půl kilometru na levé straně odpojuje slepé rameno, kterým se dá dostat až do přístavu. Z přístavu lze dojít po zelené turistické značce na Pohansko, lovecký zámeček Lichtenštejnů.

Blížíme se ke státní hranici, kterou tvoří střed řeky. Většinu plavby poplujeme na rozhraní České republiky a Rakouska. Díky Schengenské dohodě si můžeme splout i tento, před rokem 2007 těžko dostupný, úsek řeky.

Lužní les na březích občas vystřídají louky se starými duby, na kterých hnízdí čápi. Kolem se vznášejí i volavky a zahlédneme i několik dravců. Avšak na orla, kterého jsme pozorovali včera nad Břeclaví, dnes štěstí nemáme.

Štěrkové a písčité lavice vytvářejí plážičky jako stvořené pro koupání. Neodoláme a skáčeme do vody. Na mělčině obdivujeme vyplavené schránky škeblí úctyhodných rozměrů.

Na pravém břehu řeky (Rakouském) jsou dřevěné rybářské chatičky se sítěmi zavěšenými nad vodou. U nás je tento druh rybaření zakázaný, takže na levém břehu je pouze hustý les a sem tam betonový bunkr. Jeden z bunkrů objevujeme ve slepém ramenu. Voda ho podemlela a teď leží na boku, ve vodě.

Na levostranném přítoku říčky Kyjovky si nelze nevšimnout okousaných kmenů, ukazujících na přítomnost bobrů.

Po vlití se do Moravy, si připadáme jako bychom splouvali veletok. Necháme se unášet ještě pár kilometrů až k silničnímu mostu, za kterým je naše vysedací místo. Sotva vylezeme na břeh, začnou nás štípat komáři. Teprve teď jsme si uvědomili, že nás po celou dobu plavby žádný hmyz neobtěžoval.

My už si však příjemný dojem z plavby zkazit nenecháme!“

Slávka a Martin 7/2010

DALŠÍ ÚSEKY: Znojmo - Hrádek | Stará Dyje | Zámecká Dyje

©2011-2019 Půjčovna Dyje.cz